Veilige zorg

Patiëntenidentificatie

Elke patiënt krijgt in AZ Diest bij een (dag)opname een identificatiebandje met zijn/haar persoonsgegevens. Onze medewerkers vragen op regelmatige basis naar uw naam en geboortedatum en kijken de gegevens op uw bandje na bv. bij bloed prikken, toedienen van medicatie, vervoer naar een ingreep/onderzoek … Zo weten onze medewerkers dat ze de juiste zorgen aan de juiste patiënt toedienen en zullen fouten en vergissingen voorkomen worden.

Ook u speelt hierin een belangrijke rol door dit bandje te dragen tijdens uw volledige verblijf in het ziekenhuis.

Valpreventie

Tijdens uw verblijf zullen onze medewerkers maatregelen toepassen om te voorkomen dat u valt. Bij uw opname wordt er via een screening nagegaan of u een verhoogd valrisico hebt. Bij een verhoogd valrisico zullen er extra maatregelen genomen worden.

U kan zelf vallen voorkomen door volgende tips op te volgen:

  • Draag degelijk schoeisel.
  • Zorg voor een ordelijke omgeving vb geen onnodige materialen in de kamer.
  • Geef aan bij de verpleging indien u problemen hebt met uw zicht en/of gehoor.
  • Leg alles binnen handbereik.
Iso800 AZ Diest 19 11 2019 12
  • Zorg steeds dat uw bed in laagstand staat wanneer u uit bed komt.
  • Geef steeds alle thuismedicatie door aan de arts/verpleegkundige en neem nooit medicatie in waarvan de arts en verpleegkundige niet op de hoogte zijn.
  • Bent u duizelig of onzeker bij het rechtstaan? Vraag dan steeds hulp aan de verpleging.Meld gevaarlijke situaties.

Hygiëne

Een goede handhygiëne is belangrijk om complicaties zoals ziekenhuisinfecties te voorkomen. Het team ziekenhuishygiëne sensibiliseert onze medewerkers tot het correct uitvoeren van handhygiëne. Zij wassen en ontsmetten hun handen voor en na elke handeling en patiëntencontact. Het is belangrijk dat u ook zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne. Vraag aan familie/vrienden om niet op bezoek te komen wanneer ze ziek zijn.

Decubituspreventie

Bij opname worden alle patiënten gescreend om na te gaan of er risico is op doorligwonden. Patiënten die minder of weinig mobiel zijn hebben meer kans op doorligwonden. Doorligwonden zijn zeer nadelig voor de patiënt. Onze medewerkers controleren dagelijks op verschillende momenten de risicopatiënten op drukletsels en volgen de nodige preventiemaatregelen zoals bv. Toepassen van wisselhouding, speciale matrassen plaatsen …

Incidentmeldingen

AZ Diest heeft een intern meldsysteem waar medewerkers patiëntgerelateerde incidenten kunnen melden. Deze meldingen worden geanalyseerd en gekoppeld aan verbeteracties. Zo blijven we continu werken aan verbetering van onze zorgkwaliteit.

Verbeterprojecten

Bedside briefing

Het is belangrijk dat een patiënt zelf actief deel neemt aan zijn eigen zorg/behandeling en hierin dus kan participeren. Patiëntenparticipatie zorgt voor een betere doorstroom van informatie, meer betrokkenheid en een betere vertrouwensrelatie tussen de patiënt en zorgverlener. De patiëntveiligheid zal verbeteren omdat risico’s sneller worden besproken en worden opgemerkt.

In AZ Diest wil men de patiëntenparticipatie verhogen door de informatie overdracht tussen de verpleegkundigen bij een shiftwissel aan het bed van de patiënt uit te voeren. Zo kan de patiënt zelf deel nemen aan het briefingsmoment en mogelijks aanvullingen doen en/of vragen stellen.

AZ Diest 23 10 2019 429

Early Warning system

Patiënten gehospitaliseerd op niet-kritieke diensten zijn blootgesteld aan het risico dat verandering (achteruitgang) in hun klinische toestand niet tijdig kan worden opgemerkt. Acute achteruitgang/serious adverse events (SAE) bij patiënten zijn vaak voorafgegaan door subtiele wijzigingen in fysiologische parameters zoals hartslagfrequentie, bloeddruk, ademhalingsfrequentie en bewustzijn in de uren voor het voorkomen van dergelijk ‘serious adverse event’. Vermoedelijk zijn sommige SAE’s dus vermijdbaar. Slechte klinische monitoring, inadequate interpretatie van verandering in fysiologische parameters en het gebrek aan adequate reactie hierop zijn factoren die vaak terugkomen bij “vermijdbare” SAE’s.

Implementatie van een early warning score (EWS) is een mogelijke oplossing om tegemoet te komen aan het hierboven beschreven probleem. Binnen AZ Diest werd geopteerd om o.a. de National Early Warning Score te implementeren. Deze score is opgenomen in het elektronische patiëntendossier en geeft een melding aan de verpleging wanneer de arts verwittigd moet worden.

Contact

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de kwaliteitscel van AZ Diest of de dienst ziekenhuishygiëne:

Meer weten?