Naar huis na uw opname

Elk ontslag uit ons ziekenhuis dient goed voorbereid te worden. Daarom hanteren we steeds enkele richtlijnen.


 • Samen met uw behandelende arts zal zo snel mogelijk in het zorgproces een ontslagdatum worden vastgelegd. De exacte datum en tijdstip zullen tijdig meegedeeld worden aan u, de verpleegkundigen, de sociale dienst en uw familie zodat de juiste voorbereidende maatregelen getroffen kunnen worden.
 • Indien u het ziekenhuis verlaat tegen medisch advies in, dan is dat op uw eigen verantwoordelijkheid. U dient dan schriftelijk te bevestigen dat u op afdoende wijze werd geïnformeerd en een welomschreven tussenkomst van de beroepsbeoefenaar weigert door de verklaring van ontslag tegen advies te ondertekenen.
 • Wanneer u om medische redenen toch niet naar huis kan na een dagopname, zal u gehospitaliseerd worden zodat de nodige zorgen en opvolging kunnen gegarandeerd worden.
  Vanuit het chirurgische dagcentrum (campus Hasseltsestraat) zal er intercampustransport voorzien worden naar campus Statiestraat.


 • De behandelende arts zal voor uw ontslag uw medische toestand overlopen. Hij/zij zorgt voor een toelichting en een ambulant medicatievoorschrift van nieuw opgestarte thuismedicatie, indien van toepassing een attest voor terugbetaling van nieuw opgestarte medicatie, een voorschrift voor verzorgingsmaterialen en maakt ook een verslag van uw ziekenhuisopname. Dit verslag zal automatisch gedeeld worden met je huisarts, je krijgt tevens een papieren versie mee naar huis. Dit kan nuttige informatie bevatten voor je thuisverpleegkundige, huisapotheker of de residentie waarin je verblijft.
 • De verpleegkundige kan u bij het ontslag nog informeren over uw medicatieschema, de verdere opvolging, verzorging en eventueel te volgen dieet. Ook van hem/haar krijgt u een ontslagbrief mee (inclusief overzicht thuismedicatie).
  Hij/zij coördineert het ontslag en staat in voor het meegeven van alle attesten en ontslagdocumenten alsook het nagaan of alle informatie is begrepen.
  Indien nodig zal alvast een controleafspraak worden vastgelegd. Een minimum aan overbruggingsmedicatie wordt meegegeven indien de continuïteit van de therapie dit vereist.
 • Wanneer u thuis nog hulp en ondersteuning nodig hebt, adviseert de sociale dienst u graag over de mogelijkheden en helpen u alvast op weg.
  We raden u aan om tijdig uw hulpmiddel (krukken, rolstoel, ziekenhuisbed, alternerende matras, …) te reserveren.
 • Onze ergotherapeuten kunnen ondersteuning bieden in het adviseren en het oefenen van het gebruik van hulpmiddelen. Zij bekijken ook of aanpassingen nuttig kunnen zijn tijdens de zelfzorg en in de thuissituatie. Indien er nood is aan een huisbezoek voor woningaanpassing werken zij samen met de ergotherapeut van de mutualiteit.
 • Bij een ontslag van een palliatieve patiënt streeft het palliatief support team AZ Diest ernaar om zoveel mogelijk een intern overleg te organiseren met de huisarts, de thuisverpleegkundige en het palliatief netwerk van de thuiszorg.


 • Om uw ziekenhuisopname niet onnodig te verlengen, wordt het vervoer best op voorhand geregeld.
 • Zorg er steeds voor dat iemand u afhaalt. Uw begeleider kan eventueel de auto voorrijden tot aan de ingang van het ziekenhuis.
  Aan het onthaal zijn rolstoelen ter beschikking.
 • Wanneer u beroep moet doen op secundair vervoer (o.a. een ambulancedienst), kan dit via de verpleegkundige van de afdeling georganiseerd worden. Woont u in een zorginstelling, dan zal het vervoer geregeld worden door de sociale dienst.
  Uw mutualiteit zal u meer informatie kunnen verschaffen over de kostprijs.


De factuur van uw ziekenhuisverblijf wordt u na ontslag per post toegestuurd in de tweede daaropvolgende maand.

Voor meer informatie omtrent de kosten en uw factuur kan u hier terecht.

Contact

Voor meer informatie of ondersteuning kan u terecht bij de sociale dienst.

Indien u ongerust bent over uw gezondheid, neem dan contact op met uw behandelende arts, de verpleegeenheid of uw huisarts.