Aan een opname in het ziekenhuis zijn ook kosten verbonden.

Om u zo transparant en volledig mogelijk te informeren over de kosten en de totaalfactuur, vindt u hieronder een overzicht van de verschillende tarieven en de instanties waar u op beroep op kan doen voor een eventuele tussenkomst.


Ziekenfonds

Aansluiting ziekenfonds

Indien u aangesloten bent bij een ziekenfonds, zal deze een groot deel van uw factuur betalen. Vanuit het ziekenhuis sturen we uw factuur naar het ziekenfonds, waarop zij het aandeel van de mutualiteit betalen aan het ziekenhuis. U ontvangt dan nog enkel een factuur voor het remgeld en eventueel supplementaire kosten.

Verhoogde tegemoetkoming

Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat het remgeld voor deze patiënten lager is dan voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming.

Hospitalisatieverzekering

Indien u over een hospitalisatieverzekering beschikt, informeert u uw verzekeringsmaatschappij best voor de opname. Neem ook uw polis nog eens door, zodat u goed op de hoogte bent van de kosten die al dan niet door uw verzekering gedekt worden. Bij twijfel neemt u best rechtstreeks contact op met uw maatschappij.
Breng bij de inschrijving van uw opname ook steeds alle nodige documenten mee (verzekeringskaart, polisnummer, goedkeuringsformulier).

Bij verschillende verzekeringsmaatschappijen kunnen wij de factuur rechtstreeks overmaken aan de verzekering. Zij moeten dan wel op voorhand een goedkeuring hebben gegeven voor uw opname. U krijgt dan achteraf enkel nog een afrekening van uw verzekering voor de franchise en eventuele kosten die niet gedekt zijn binnen uw polis.

Arbeidsongevallen

Het ziekenhuis maakt de factuur voor het volledige bedrag op aan de verzekeringsinstelling van uw werkgever als u ons de volgende gegevens bezorgt:

 • Naam en adres werkgever
 • Naam en adres verzekeringsmaatschappij werkgever
 • Polisnummer
 • Datum arbeidsongeval

Kosten die niet gedekt worden door de arbeidsongevallenverzekering kunt u zelf nog aanbieden aan uw hospitalisatieverzekering.


Voor de start van uw opname, zal u als patiënt een opnameverklaring dienen te ondertekenen. In dit document wordt u geïnformeerd over de financiële voorwaarden van een (dag)opname. Daarnaast geeft u in dit document ook uw kamerkeuze aan: privékamer of gemeenschappelijke kamer.
De inhoud van de opnameverklaring is wettelijk vastgelegd:

 • financiële informatie over de kamersupplementen, de ereloonsupplementen, het voorschot en het persoonlijk aandeel in de verblijfskosten;
 • keuzevakjes waarop u aanduidt welk kamertype u kiest of aanduidt of u al dan niet tegen verbintenistarief (zonder kamer- en ereloonsupplementen) verzorgd wil worden.

Opnameverklaringen:


Kies uw kamer

Tijdens de consultatie waarin de ingreep gepland wordt, zal de arts ook uw kamerkeuze registreren. Indien u niet expliciet aangeeft dat u een privékamer wil, zal u standaard een gemeenschappelijke kamer krijgen.

Kamer- en ereloonsupplementen

Indien u voor een privékamer kiest, zullen volgende supplementen aangerekend worden:

GemeenschappelijkPrivéPrivé
Materniteit
Privé-luxe
Materniteit
Privé-suite
Materniteit
Privé pediatrie
KamersupplementNvt€ 55 per dag€ 55 per dag€ 70 per dag€ 90 per dagNvt
EreloonsupplementNvtTot 150%Tot 100%Tot 120%Tot 150%Tot 150%

Het ereloonsupplement wordt berekend op het basisbedrag van de nomenclatuurnummers die gefactureerd worden.

In volgende gevallen wordt er geen supplement op een eenpersoonskamer aangerekend:

 • Indien u om medische redenen op een eenpersoonskamer opgenomen wordt. De behandelende arts zal dit dan schriftelijk bevestigen.
 • Indien u zonder het te vragen op een eenpersoonskamer terechtkomt bij plaatsgebrek op gemeenschappelijke kamers.
 • Indien u opgenomen wordt op een eenheid voor intensieve zorgen waaronder hartbewaking (CCU) of spoedgevallenzorg.


Verblijfskosten

Persoonlijk aandeel

In deze rubriek staan de kosten voor uw verblijf in het ziekenhuis zoals gebruik van kamer en bed, maaltijden en verpleegkundige hulp. Dit bedrag is wettelijk vastgelegd en varieert naargelang uw statuut en de duur van de hospitalisatie.

1ste dag2de - 90ste dagvanaf 91ste dag
Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming€ 5,55€ 5,55€ 5,55
Kind, persoon ten laste€ 32,82€ 5,55€ 5,55
Verzekerden met persoon ten laste€ 42,89€ 15,62€ 5,55
Verzekerde zonder personen ten laste€ 42,89€ 15,62€ 15,62
Langdurig werkloze en zijn persoon ten laste€ 32,82€ 5,55€ 5,55


Kamersupplement

Indien u kiest voor een privékamer, zullen er kamersupplementen aangerekend worden.

 • Privékamer: € 55 per dag
 • Privé-luxe kamer: € 70 per dag
 • Privé-suite kamer: € 90 per dag

De privé-luxe en privé-suite kamers zijn enkel beschikbaar op de dienst materniteit.
Er zullen geen kamersupplementen aangerekend worden:

 • indien de gezondheidstoestand van de patiënt of de technische voorwaarden van het onderzoek een eenpersoonskamer vereisen;
 • bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
 • bij opname, buiten de wil van de patiënt, op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
 • bij opname in een eenpersoonskamer omwille van dienstnoodwendigheden;
 • bij opname van een kind samen met een begeleidende ouder.

Forfaitaire kosten

Bij uw opname worden de wettelijke, forfaitaire kosten aangerekend, ook als u geen gebruik maakt van deze diensten.

Forfait klinische biologie

Dit forfait bedraagt € 7,44 voor gewoon verzekerden. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt niets.

Forfait medische beeldvorming

Als gewoon verzekerde betaalt u € 6,20; heeft u recht op de verhoogde tegemoetkoming dan bedraagt het forfait slechts € 1,98.

Forfait medische wachtdienst en technische verstrekkingen

Per opname betaalt u een forfait van € 16,40 voor alle technische verstrekkingen. Heeft u recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaalt u hiervoor niets.

Forfait geneesmiddelen

Forfait per opname

Dit forfait wordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds.

Forfait per opnamedag

Per verblijfsdag betaalt u € 0,62 voor terugbetaalbare geneesmiddelen.

Apotheek

Afhankelijk van het product of het materiaal, zijn de kosten volledig of gedeeltelijk voor u. Vraag uw arts wat de te verwachten kosten zijn.
Dit kan de volgende producten betreffen:

 • Geneesmiddelen
 • Prothesen
 • Implantaten
 • Andere medische hulpmiddelen

Honoraria

Alle artsen en erkende zorgverleners rekenen een honorarium of ereloon aan voor medische prestaties. Het grootste deel van deze kosten betaalt uw ziekenfonds. Zelf betaalt u enkel het wettelijk persoonlijk aandeel (remgeld).
Er kunnen ook honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties worden aangerekend. Deze prestaties worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en vallen volledig ten laste van de patiënt. Ze moeten duidelijk worden omschreven op de factuur.

Ereloonsupplementen

Supplementen op deze honoraria betaalt u zelf. Ereloonsupplementen worden enkel aangerekend als u op eigen verzoek op een eenpersoonskamer verblijft. De supplementen bedragen maximaal 150 procent ten opzichte van het basisbedrag voor de verstrekkingen. Ereloonsupplementen kunnen zowel door geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen worden aangerekend.
Er zullen geen ereloonsupplementen worden aangerekend:

 • indien de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist;
 • bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
 • bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
 • bij opname van een kind met een begeleidende ouder en indien de ouder geen document ondertekende waarin uitdrukkelijk een eenpersoonskamer wordt gevraagd.

Andere leveringen

Deze rubriek van de ziekenhuisfactuur bevat producten zoals bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk en ontsmettende baden.
Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt.

Diverse kosten

In deze rubriek van de ziekenhuisfactuur staan de kosten voor producten die niets met de medische zorg te maken hebben. Het gaat onder meer over het gebruik van de telefoon en de huur van een koelkast of televisie.


De hiernavolgende betalingsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken.

Om geldig te zijn moet elke klacht ingediend worden binnen de acht dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de verpleegnota en dit per aangetekend schrijven aan:

Medische Administratie
Statiestraat 65
3290 Diest.

Gebeurlijke briefwisseling betekent geen afwijking aan deze voorwaarden.

Alle verpleegnota’s zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na verzendingsdatum op het hiervoor vermelde rekeningnummer van het Algemeen Ziekenhuis Diest.

Is een factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk niet tijdig betaald, dan worden na een voorafgaande eerste aanmaning verwijlinteresten aan de wettelijke intrestvoeten verschuldigd. De patiënt kan deze extra kosten vermijden door tijdig te betalen.

Indien de factuur na de eerste aanmaning nog steeds niet volledig betaald is, zal de factuur verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum administratiekost van € 40. Een gerechtsdeurwaarderskantoor zal ingeschakeld worden en de factuur- en contactgegevens (e-mail, telefoon- of gsm-nummer etc.) van de patiënt zullen aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt worden.

Indien het ziekenhuis een onverschuldigde betaling van een patiënt niet binnen 30 dagen na ontvangst en na een voorafgaande eerste aanmaning door de patiënt tijdig terugbetaald heeft, dan heeft de patiënt recht op dezelfde intrestvoet en hetzelfde schadebeding, met name verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoeten en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onverschuldigde betaling met een minimum administratiekost van € 40,-.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd en in het bijzonder het Vredegerecht van het Kanton Diest. Voor beslissingen boven de materiële bevoegdheden van de Vrederechter is de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven bevoegd.

Kosten van invordering vallen zowel in gerechtelijke als in buitengerechtelijke fase ten laste van de wanbetaler volgens de tarieven bepaald in het K.B. van 30 november 1976 betreffende het tarief van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.

De patiënt bevestigt dat de vermelde identiteits- en adresgegevens zoals ze voorkomen in de opnameverklaring correct zijn en verbindt er zich ook toe elke adreswijziging stipt aan het ziekenhuis te melden. Eventuele kosten veroorzaakt door opzoekingen ten gevolge van incorrecte adres- en contactgegevens zijn ten laste van de patiënt en zullen op hem worden verhaald.


Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen, maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven.
Wie het akkoord aanvaard heeft, respecteert de afgesproken tarieven. Deze artsen zullen dus geen supplementen aanrekenen op ambulante prestaties. Zorgverleners zijn evenwel niet verplicht om toe te treden tot dit akkoord.
Artsen die niet geconventioneerd zijn, mogen op ambulante prestaties supplementen aanrekenen.

Geconventioneerde zorgverleners

Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen.

Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners

Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan.

Niet-geconventioneerde zorgverleners

Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij het honorarium.


Hieronder kan u kostenramingen vinden voor de meest voorkomende ingrepen in AZDiest.

De kostenramingen zijn opgemaakt voor patiënten die aangesloten zijn bij een Belgische mutualiteit.

Indien u meer informatie of een kostenraming voor een andere ingreep wenst, kan u contact opnemen met de facturatiedienst van AZ Diest: