Heeft u vragen over uw factuur? Contacteer onze dienst facturatie voor meer informatie.

Onze zorg stopt niet nadat u het ziekenhuis verlaten heeft. Ook over uw ziekenhuisfactuur willen we u zo goed mogelijk informeren.

Welke factoren het kostenplaatje bepalen, vindt u in deze visuele voorstelling.

De hiernavolgende betalingsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken.

Om geldig te zijn moet elke klacht ingediend worden binnen de acht dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de verpleegnota en dit per aangetekend schrijven aan:

Medische Administratie
Statiestraat 65
3290 Diest

Gebeurlijke briefwisseling betekent geen afwijking aan deze voorwaarden.

  • Alle verpleegnota’s zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na verzendingsdatum op het hiervoor vermelde rekeningnummer van het Algemeen Ziekenhuis Diest.
  • Is een factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk niet tijdig betaald, dan worden na een voorafgaande eerste aanmaning verwijlinteresten aan de wettelijke intrestvoeten verschuldigd. De patiënt kan deze extra kosten vermijden door tijdig te betalen.
  • Indien de factuur na de eerste aanmaning nog steeds niet volledig betaald is, zal de factuur verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum administratiekost van € 40. Een gerechtsdeurwaarderskantoor zal ingeschakeld worden en de factuur- en contactgegevens (e-mail, telefoon- of gsm-nummer etc.) van de patiënt zullen aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt worden.
  • Indien het ziekenhuis een onverschuldigde betaling van een patiënt niet binnen 30 dagen na ontvangst en na een voorafgaande eerste aanmaning door de patiënt tijdig terugbetaald heeft, dan heeft de patiënt recht op dezelfde intrestvoet en hetzelfde schadebeding, met name verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoeten en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onverschuldigde betaling met een minimum administratiekost van € 40.
  • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd en in het bijzonder het Vredegerecht van het Kanton Diest. Voor beslissingen boven de materiële bevoegdheden van de Vrederechter is de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven bevoegd.
  • Kosten van invordering vallen zowel in gerechtelijke als in buitengerechtelijke fase ten laste van de wanbetaler volgens de tarieven bepaald in het K.B. van 30 november 1976 betreffende het tarief van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.
  • De patiënt bevestigt dat de vermelde identiteits- en adresgegevens zoals ze voorkomen in de opnameverklaring correct zijn en verbindt er zich ook toe elke adreswijziging stipt aan het ziekenhuis te melden. Eventuele kosten veroorzaakt door opzoekingen ten gevolge van incorrecte adres- en contactgegevens zijn ten laste van de patiënt en zullen op hem worden verhaald.