Heeft u vragen over uw factuur? Contacteer onze dienst facturatie voor meer informatie, van maandag tot vrijdag, van 08:00 - 16:00 uur:

Onze zorg stopt niet nadat u het ziekenhuis verlaten heeft. Ook over uw ziekenhuisfactuur willen we u zo goed mogelijk informeren.

Welke factoren het kostenplaatje bepalen, vindt u in deze visuele voorstelling.

Betalingsvoorwaarden

De hiernavolgende betalingsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken.

Elke factuur dient binnen 30 kalenderdagen na verzending te worden betaald op het hiervoor vermelde rekeningnummer van het Algemeen Ziekenhuis Diest.

Indien de factuur wordt betwist, verzoeken we u uw klacht per aangetekend schrijven binnen 10 kalenderdagen na ontvangst over te maken aan

Medische administratie
Statiestraat 65
3290 Diest

  • Is een factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk niet betaald, dan worden na een eerste kosteloze herinnering volgende bijkomende kosten aangerekend na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van deze herinnering:
    • De wettelijke referentie-intrestvoet, vermeerderd met 8%
    • Bedrag forfaitaire schadevergoeding afhankelijk van verschuldigde saldo

Verschuldigde saldo

Forfaitaire schadevergoeding

€ 0,00 - € 150,00

€ 20,00

€ 150,01 - € 500,00

€ 30,00 + 10% van het verschuldigde bedrag minus 150€

> € 500,00

€ 65,00 + 5% van het verschuldigde bedrag minus 500€ (met een maximum van € 2.000,00)

Bedragen desgevallend te indexeren conform art 15, §4 van de Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht.

Bij gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Leuven, in het bijzonder het vredegerecht van het kanton Diest bevoegd. Voor beslissingen boven de materiële bevoegdheden van de Vrederechter is de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven bevoegd.

Bovendien zal een deurwaarderskantoor ingeschakeld worden met eventuele andere bijkomende kosten tot gevolg en zullen de factuur- en contactgegevens (e-mail, telefoon- of gsm-nummer etc.) van de patiënt aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt worden. De patiënt kan deze extra kosten vermijden door tijdig te betalen.

  • Kosten van invordering vallen zowel in gerechtelijke als in buitengerechtelijke fase ten laste van de wanbetaler volgens de tarieven bepaald in het K.B. van 30 november 1976 betreffende het tarief van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.
  • De patiënt bevestigt dat de vermelde identiteits- en adresgegevens zoals ze voorkomen in de opnameverklaring correct zijn en verbindt er zich ook toe elke adreswijziging stipt aan het ziekenhuis te melden. Eventuele kosten veroorzaakt door opzoekingen ten gevolge van incorrecte adres- en contactgegevens zijn ten laste van de patiënt en zullen op hem worden verhaald.
  • In geval het ziekenhuis een contractuele verplichting niet nakomt, dient de patiënt deze partij in gebreke te stellen. Deze ingebrekestelling moet binnen de 30 kalenderdagen na kennisname van de tekortkoming worden verzonden op een duurzame drager. Wanneer de tekortkoming niet werd rechtgezet binnen een termijn van 30 kalenderdagen heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding. Wanneer de schade in geld waardeerbaar is, bedraagt zij 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro. Wanneer de schade niet in geld waardeerbaar is, bedraagt het forfaitaire schadebedrag 25 euro.