Persoonlijk aandeel

In deze rubriek staan de kosten voor uw verblijf in het ziekenhuis zoals gebruik van kamer en bed, maaltijden en verpleegkundige hulp. Dit bedrag is wettelijk vastgelegd en varieert naargelang uw statuut en de duur van de hospitalisatie.

Rechthebbende met voorkeurtariefKind, persoon ten lasteLangdurig werkloze (alleenstaand of gezinshoofd) en zijn persoon ten lasteRechthebbende met persoon ten laste en de personen ten lasteAndere rechthebbende
1ste dag6,9 euro/dag34,17 euro/dag34,17 euro/dag46,69 euro/dag46,69 euro/dag
Vanaf de 2de dag6,9 euro/dag6,9 euro/dag6,9 euro/dag19,42 euro/dag19,42 euro/dag
Vanaf de 91ste dag6,9 euro/dag6,9 euro/dag6,9 euro/dag6,9 euro/dag19,42 euro/dag

Kamersupplement

Indien u kiest voor een privékamer, zullen volgende kamersupplementen aangerekend worden vanaf 01.01.2024.

 • Privékamer: € 75 per dag
 • Privé-luxe kamer: € 90 per dag
 • Privé-suite kamer: € 110 per dag

De privé-luxe en privé-suite kamers zijn enkel beschikbaar op de dienst materniteit.
Er zullen geen kamersupplementen aangerekend worden:

 • indien de gezondheidstoestand van de patiënt of de technische voorwaarden van het onderzoek een eenpersoonskamer vereisen;
 • bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
 • bij opname, buiten de wil van de patiënt, op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
 • bij opname in een eenpersoonskamer omwille van dienstnoodwendigheden;
 • bij opname van een kind samen met een begeleidende ouder.


Bij uw opname worden de wettelijke, forfaitaire kosten aangerekend, ook als u geen gebruik maakt van deze diensten.

Forfait klinische biologie

Dit forfait bedraagt € 7,44 voor gewoon verzekerden. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt niets.

Forfait medische beeldvorming

Als gewoon verzekerde betaalt u € 6,20; heeft u recht op de verhoogde tegemoetkoming dan bedraagt het forfait slechts € 1,98.

Forfait medische wachtdienst en technische verstrekkingen

Per opname betaalt u een forfait van € 16,40 voor alle technische verstrekkingen. Heeft u recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaalt u hiervoor niets.

Forfait geneesmiddelen

Forfait per opname

Dit forfait wordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds.

Forfait per opnamedag

Per verblijfsdag betaalt u € 0,62 voor terugbetaalbare geneesmiddelen.


Afhankelijk van het product of het materiaal, zijn de kosten volledig of gedeeltelijk voor u. Vraag uw arts wat de te verwachten kosten zijn.
Dit kan de volgende producten betreffen:

 • Geneesmiddelen
 • Prothesen
 • Implantaten
 • Andere medische hulpmiddelen


Alle artsen en erkende zorgverleners rekenen een honorarium of ereloon aan voor medische prestaties. De bedragen van de erelonen zijn vastgelegd door het RIZIV. Het grootste deel van deze kosten betaalt uw ziekenfonds. Zelf betaalt u enkel het wettelijk persoonlijk aandeel (remgeld).
Er kunnen ook honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties worden aangerekend. Deze prestaties worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en vallen volledig ten laste van de patiënt. Ze moeten duidelijk worden omschreven op de factuur.

Ereloonsupplementen

Indien u kiest om op consultatie te komen bij een niet-geconventioneerde arts mag deze arts bovenop het honorarium of ereloon een ereloonsupplement aanrekenen. Supplementen op deze honoraria betaalt u zelf. De supplementen bedragen maximaal 150 procent ten opzichte van het basisbedrag voor de verstrekkingen.

Als u tijdens uw verblijf kiest voor een éénpersoonskamer worden er zowel door geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen ereloonsupplementen aangerekend. Deze ereloonsupplementen gelden voor de behandelende arts, maar ook voor andere artsen die bij jouw ingreep of behandeling betrokken zijn (bijvoorbeeld anesthesist, cardioloog, ...).

Bij onderstaande uitzonderingen zullen geen ereloonsupplementen worden aangerekend:

 • indien de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist;
 • bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
 • bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
 • bij opname van een kind met een begeleidende ouder en indien de ouder geen document ondertekende waarin uitdrukkelijk een eenpersoonskamer wordt gevraagd.


Deze rubriek van de ziekenhuisfactuur bevat producten zoals bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk en ontsmettende baden.
Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt.


In deze rubriek van de ziekenhuisfactuur staan de kosten voor producten die niets met de medische zorg te maken hebben. Er worden extra kosten aangerekend indien een ouder of partner wenst te overnachten (rooming-in):

AfdelingOvernachtingOntbijtMiddagAvondeten
Pediatrie€ 20 (incl. ontbijt)€ 7€ 12€ 9
Andere afdelingen€ 25 (incl. ontbijt)€ 7€ 12€ 9Het ziekenhuis is verplicht BTW aan te rekenen op alle niet-therapeutische prestaties die uitgevoerd worden, alsook op alle uitgevoerde diensten en geleverde goederen die hiermee samenhangen.

In eerste instantie spreken we dan over esthetische ingrepen, prestaties in het kader van studies of levensverzekeringen. Ook andere prestaties kunnen niet-therapeutisch zijn en onderhevig aan BTW. Het is de zorgverstrekker die beslist of een prestatie al dan niet therapeutisch is.


Horizontaal op uw factuur vindt u 3 kolommen: kolom ten laste van het ziekenfonds, kolom ten laste van de patiënt en kolom supplementen. Deze 3 kolommen zijn van toepassing op bovenstaande 7 rubrieken.

Kolom ten laste van het ziekenfonds

Dit betreft alle bedragen dewelke rechtstreeks door het ziekenhuis aan het ziekenfonds worden aangerekend.

Kolom ten laste van de patiënt

'Ten laste van de patiënt' omvat de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria), 'overige bedragen' (rubrieken 'Diverse kosten' en 'Andere leveringen') en bedragen volledig ten laste van de patiënt waarop 21% BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW).

Kolom supplementen

Voor (dag)opname met verblijf in een kamer wordt dit aangerekend bovenop het officiële bedrag voor de kamer en voor het honorarium (zie bijlage bij de opnameverklaring). Het kamersupplement en het honorariumsupplement, voor wat betreft de artsen, zijn het gevolg van de keuze voor een individuele kamer. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor u niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiënt.

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de facturatiedienst van AZ Diest, van maandag tot vrijdag, van 08:00 - 16:00 uur: