Contacteer ons

voor alle acute hulpvragen

De spoedgevallendienst bevindt zich op campus Statiestraat en is dag en nacht bereikbaar.

Wat te doen bij aankomst?

Bij uw aankomst moet u zich eerst inschrijven, hetzij aan de balie van de spoedgevallen, hetzij bij de inschrijvingen aan de hoofdingang.

Gezien de beperkte parkeerplaatsen aan onze afdeling spoedgevallen verzoeken wij u uw wagen zo snel mogelijk te verplaatsen naar de parking van het ziekenhuis.

Bekijk hier de parkeermogelijkheden.

Wat meebrengen?

Als u naar een dienst spoedgevallen komt, denk er dan aan de volgende documenten mee te brengen:

 • Identiteitskaart
 • Bloedgroepkaart
 • Radiografieën en resultaten van vroegere bloedonderzoeken
 • Lijst van de geneesmiddelen die u nu neemt
 • Eventuele verslagen van vroegere ziekenhuisopnames
 • Eventuele verwijsbrief van uw huisarts
AZ Diest 23 10 2019 253

Voor het aanmaken van uw administratief dossier, hebben we bovenop deze documenten nog volgende gegevens nodig:

 • Telefoon- of GSM-nummer
 • In te vullen medische getuigschriften
 • Is uw komst naar de spoedgevallendienst het gevolg van een arbeids-, school- of een sportongeval?
 • Naam en woonplaats van uw huisarts

Indien u een getuigschrift nodig heeft voor uw werkgever of school, gelieve dit te vragen.

Hoe verloopt het triagesysteem?

Het kan gebeuren dat een patiënt die later dan u is binnengekomen eerder behandeld wordt omdat de aandoening ernstiger van aard is of door een andere arts moet behandeld worden. De ernst van de situatie bepaalt de wachttijd. Acute nood gaat altijd voor.

We verlenen voorrang aan:

 • Elke patiënt met een levensbedreigende aandoening
 • Elke patiënt met een belangrijk trauma: hevig bloedende wonden, open of verplaatste breuken
 • Elke patiënt expliciet doorgestuurd door de huisarts
 • Elke patiënt die met prioritair ziekenvervoer toekomt
AZ Diest 23 10 2019 308

Indien uw toestand geen onderzoek of behandeling op de spoedgevallendienst vereist, kan uw huisarts u steeds doorverwijzen naar de consultatie van de desbetreffende discipline.

Wij doen steeds ons best om binnen de mogelijkheden de wachttijden voor zieke kindjes zo kort mogelijk te houden. Vermits onze afdeling pediatrie gelegen is in campus Hasseltsestraat, is het vaak noodzakelijk dat de patiëntjes worden doorverwezen naar onze pediater op die campus.


Artsen

De spoedartsen zijn artsen opgeleid in de spoedgevallen geneeskunde. Zij zijn allen houder van het Brevet Acute geneeskunde of houder van een diploma specialist in de Acute geneeskunde of Specialist in de Urgentiegeneeskunde.

Vaste spoedartsen

Artsen-in opleiding vullen de ploeg aan. zij worden gesuperviseerd door de specialisten van wacht.
Op elk ogenblik kunnen de spoedartsen de specialisten van wacht oproepen voor bijkomend advies.

Verpleegkundig team dienst spoedgevallen

Het verpleegkundig team staat in voor:

 • Het eerste onthaal van de patiënten die zich aanbieden
 • De triage: het evalueren van de aandoening in samenspraak met de artsen: dringende urgenties, relatieve urgenties of niet dringende situaties
 • De eerste (para)-medische handelingen en opnemen van vitale parameters
 • Toediening van de behandeling die wordt voorgeschreven door de artsen
 • Organiseren van de terugkeer van de patiënten of overbrengen naar een ander ziekenhuis

De specifieke opleidingen van de spoedgevallenverpleegkundigen (Bijzondere beroepstitel intensieve zorgen en spoedgevallenzorg – Bijzondere bekwaamheid rampengeneeskunde) laten een professionele en doelgerichte aanpak toe van probleemsituaties, en dit voor interventies zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Door een nauwe samenwerking met het artsenteam kunnen we een snelle diagnostische en therapeutische aanpak toepassen.

Om de werking te optimaliseren, zijn de taken van de verpleegkundigen ingedeeld in zorg-zones.
De vijf belangrijkste zijn:

 • inwendige geneeskunde
 • traumatologie
 • pediatrie
 • reanimatie
 • MUG

Ambulanciers

Wij beschikken over een gemotiveerd team ervaren ambulanciers, dragers van de badge "100". Hun taak bestaat er uit de patiënten snel en in veilige omstandigheden naar het ziekenhuis te brengen in opdracht van de 112-centrales.

AZ Diest 23 10 2019 923


Onderzoeken

Uw klachten bepalen welke onderzoeken wij doen:

 • Onderzoek door de urgentiearts (eventueel komt een dokter-stagiair uw dossier vervolledigen)
 • Een ECG (hartfilmpje)
 • Bloedname
 • Eventueel medische beeldvorming

Deze onderzoeken nemen wat tijd in beslag, zeker als er bloed wordt afgenomen. Dan duurt het geruime tijd voor alle bloeduitslagen bekend zijn en het protocol van de medische beeldvorming bekend is. Nadien volgt er nog een overleg met een specialist (internist, neuroloog, cardioloog, ...).

Hou er dus rekening mee dat u wel een paar uur op onze afdeling moet blijven.

Opname

Indien een opname noodzakelijk is, is het de opnameafdeling die op zoek gaat naar een geschikte kamer. In de mate van het mogelijke proberen wij rekening te houden met uw kamerkeuze. Ook dat kan de nodige tijd in beslag nemen.
Uiteraard doen alle artsen en verpleegkundigen er alles aan om uw verblijf zo kort en zo aangenaam mogelijk te maken.


Wij verzoeken u vriendelijk om rekening te houden met onze medewerkers en andere patiënten. Daarom vragen wij u om in het kader van uw en onze veiligheid en privacy de volgende afspraken in acht te nemen:

 • Enkel naaste familieleden (max. 1 persoon per patiënt) worden toegelaten op onze afdeling. Wij vragen om bij de patiënt te blijven in de box of te wachten in de wachtzaal om zo onze gang vrij te houden.
 • Mobiel telefoneren is toegestaan (behalve tijdens verzorging of klinisch onderzoek), maar wij vragen dit niet te doen in de gang.
 • Er mogen noch foto's, noch film- of geluidsopnames worden gemaakt.


Onze spoedgevallendienst beschikt over:

 • 5 onderzoek- en behandelkamers (deze zijn multifunctioneel)
 • 2 traumazalen
 • 1 isolatiezaal
 • 1 hospitalisatiezaal

Op het digitale ruimteoverzicht is er te zien welke patiënten in welke kamers zijn en hun problematiek. Tevens welke verpleegkundige en welke arts zorg draagt voor welke patiënt.

Dankzij de centrale monitoring kunnen we ook vanuit de verpleegpost de vitale parameters van de patiënten die zich in de onderzoek- en behandelkamers bevinden, opvolgen.


Een Mobiele Urgentie Groep (MUG) bestaat uit een arts en een verpleegkundige, elk voorzien van een specifieke opleiding.
Een snel interventievoertuig brengt dit medisch team ter plaatse.

Naargelang de ontvangen informatie zal de aangestelde van het hulpcentrum 112 beslissen om een ziekenwagen (al dan niet gevolgd door een medisch uitgeruste ziekenwagen of een snel interventievoertuig met medisch team) ter plaatse te sturen.

De dienst spoedgevallen van het AZ Diest is volledig geïntegreerd in de Federale Dienst voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening aan de burgerbevolking (112). Een medische team is onmiddellijk beschikbaar voor interventies buiten het ziekenhuis met een volledig uitgerust interventievoertuig.

De MUG komt uitsluitend tussen op vraag van de hulpcentra van Vlaams-Brabant (Leuven), Limburg en Antwerpen, en bestrijkt op deze manier een grote regio.

Wat als u een beroep doet op de dienst 112?

 • Vermeld duidelijk uw naam en het adres van tussenkomst.
 • Vermeld over welk probleem het gaat
 • Geef eventueel door hoeveel slachtoffers betrokken zijn
 • Antwoord op de vragen van de operator: "Is de patiënt bewust?" en “Ademt hij nog?”
 • Geef eventueel aanrijdroutes door aan de operator indien de plaats moeilijk te bereiken is
 • Wacht rustig de hulpdiensten af, en volg ondertussen de eventuele raadgevingen van de operator.

In functie van de aard van de oproep beslist de operator of een MUG wordt meegestuurd met de ziekenwagen. Ook een huisarts kan rechtstreeks MUG-begeleiding vragen

Naar welk ziekenhuis wordt de patiënt gebracht?

De wet op de Dringende Geneeskundige Hulpverlening van 1964, uitgebreid in 1998, verplicht de ziekenwagens van de "112" zich te begeven naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een "112"-erkenning. Een ziekenhuis moet voldoen aan zeer strikte normen om deze erkenning te krijgen.

Hierdoor is het mogelijk dat de patiënt niet naar het ziekenhuis van zijn/haar voorkeur wordt gebracht, indien dit ziekenhuis niet het dichtstbijzijnde is.

De patiënt wordt dus steeds naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, tenzij:

 • Het dichtstbijzijnde ziekenhuis verzadigd is, bijvoorbeeld in geval van collectief incident
 • De MUG-arts oordeelt dat de patiënt een instelling met specifieke diagnostische en therapeutische mogelijkheden vereist (bijvoorbeeld een ziekenhuis met neurochirurgie voor een vermoeden van cerebrale bloeding)
 • De MUG-arts verneemt dat de patiënt een volledig dossier heeft in een ander ziekenhuis
 • De huisarts beslist dat de patiënt naar een ander ziekenhuis moet worden vervoerd. Hij dient hiervoor een verwijsbriefje te schrijven.

Voor niet-dringende problemen, kan de patiënt zich laten vervoeren naar een ziekenhuis van zijn keuze, als hij beroep doet op een privéziekenwagen.


Spoedgevallen

 • Balie spoedgevallen: 013 35 40 05 of 013 35 40 06
 • Verpleegkundig diensthoofd (Anja Lavrijs): 013 35 40 95


Noodnummers

 • Algemeen noodnummer (Europees) 112
 • Medisch 112
 • Brandweer 112
 • Politie 101
 • Antigifcentrum 070 245 245

Voor niet-dringend ziekenvervoer kan u beroep doen op Mutas (voor leden van ziekenfondsen en OCMW's) op het nummer 078 15 95 95


Hulplijnen

 • Tele-onthaal
  106
 • Child Focus
  116000
 • Rode Kruis Vlaanderen
  105
 • Kinder- en Jongerentelefoon (Awel)
  102
 • Zelfmoordpreventie
  02 649 95 55
 • Zelfmoordlijn
  1813
 • Aidstelefoon
  078 15 15 15
 • Drugslijn
  078 15 10 20
 • Meldpunt geweld
 • 1712


Wachtdiensten

 • Wachtdienst apothekers
  0903 99 000
 • Wachtdienst apothekers (internet)
  Klik hier
 • Wachtdienst huisartsen (internet)
  Klik hier
 • Wachtdienst tandartsen (internet)
  Klik hier