Uw rechten als patiënt zijn vastgelegd in de wet op de patiëntenrechten uit 2002.

Patiëntenrechten in een notendop

De wet op de patiëntenrechten bestaat al 20 jaar niet alle patiënten zijn volledig op de hoogte van hun rechten en plichten.

Deze video geeft u als patiënt op een eenvoudige manier meer helderheid over de 9 patiëntenrechten.

De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg

Als patiënt krijg u de best mogelijke zorgen. De medische kennis en beschikbare technologie worden ingezet om u te behandelen volgens uw behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. De zorgverlener houdt rekening met uw recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen.

Een goede dialoog draagt bij tot een goede samenwerking tussen patiënt en zorgverlener. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede.

Als patiënt kies u vrij uw zorgverlener

U bent vrij in de keuze van uw zorgverlener en u kan zich op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren. Behalve in geval van nood: dan is hij verplicht om hulp te verlenen. Onderbreekt hij uw behandeling, dan moet hij wel zorgen dat een collega de behandeling kan voortzetten.

Dat u vrij uw zorgverlener kan kiezen, is de eerste stap naar een duurzame zorgrelatie.

De zorgverlener geeft u duidelijke informatie

De zorgverlener moet u alle informatie meedelen, zodat u uw gezondheidstoestand kan begrijpen. Hij geeft u daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. U krijgt advies over wat u best doet en laat. Dit gebeurt in duidelijke taal, zodat u alles begrijpt. U kan zelf een familielid of vriend aanstellen die u kan bijstaan als vertrouwenspersoon. Meer informatie over een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger vindt u hier.

AZ Diest 23 10 2019 443

Duidelijke informatie komt de samenwerking tussen u en uw zorgverlener ten goede. U volgt immers zelf vanop de eerste rij uw gezondheid op en u signaleert uw evoluties aan de zorgverlener. Zo kan hij op basis van zijn kennis en expertise bijsturen.

U geeft toestemming voor een behandeling

Uw zorgverlener heeft uw toestemming nodig om uw behandeling op te starten. Hij moet u tijdig informeren, zodat u in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kan nemen. De info die hij geeft moet duidelijk en volledig zijn. Bij een spoedgeval mag uw zorgverlener de behandeling wel meteen starten, als uw wil onmogelijk te achterhalen is.

U heeft eveneens het recht op het vernemen of de zorgverlener verzekerd en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen.

Duidelijkheid en minder misverstanden: dat is het resultaat van tijdige informatie over een behandeling en van uw toestemming om de behandeling op te starten. Een goede samenwerking veronderstelt voorafgaande afspraken. Deze afspraken betreffen ook het financiële aspect van de behandeling.

U heeft toegang tot het patiëntendossier

Uw zorgverlener houdt voor u een dossier bij. U kan uw zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over uw ziekte). Verandert u van zorgvelener? Dan vraagt u gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen. U mag het dossier ook altijd inkijken en er een afschrift van vragen.

AZ Diest 23 10 2019 382

Als patiënt mag u weten wat er over u wordt geschreven in het patiëntendossier. Openheid en transparantie versterken het vertrouwen in een relatie.

De zorgverlener respecteert uw privacy

Tijdens uw behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt benadrukt de vertrouwensband tussen u en uw zorgverlener.

U kan steeds terecht bij de ombudsdienst

Zijn er vragen of heerst er een ontevredenheidsgevoel? Vindt u dat een van uw patiëntenrechten niet gerespecteerd wordt? Dan kan u contact opnemen met de bevoegde ombudsdienst. De ombudsdienst luistert naar uw verhaal en geeft informatie. Wanneer er een geschil tussen u en de zorgverlener zelf opgelost kan worden, kan de ombudsdienst bemiddelen.

Dialoog is een waardevolle manier om een oplossing te vinden, en dat staat ook zo in de wet op de patiëntenrechten. De ombudsdienst geeft informatie, bevordert de dialoog en bemiddelt.

Pijnbestrijding

Iedereen moet van de beroepsbeoefenaars in de zorgsector de meest aangepaste zorg krijgen om de pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten.

In AZ Diest kan u terecht bij het algologisch team dat bestaat uit een arts/anesthesist, verpleegkundige, apotheker en psycholoog, allemaal gespecialiseerd in pijnbehandeling.

U mag zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon

Soms staat u er liever niet alleen voor. Als patiënt heeft u het recht om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
Indien u uw patiëntenrechten niet zelf meer kan uitoefenen, mag u beroep doen op een vertegenwoordiger.